Siemens Mammography Detectors FFDM-S Rev 12 [PRD00073]

  • Date of Manufacturer: Jun 2008
  • Device:  Siemens FFDM-S Rev 12 Mammography
  • Manufacturer: Siemens
  • Modality: Mammography
  • Model: FFDM-S Rev 12
  • Part Number: PRD00073
  • Device Description: Novation Mammo with Software