Siemens Urology Collimator [10092608]

  • Date of Manufacturer: JAN 2010
  • Device:  Siemens Urology
  • Manufacturer: Siemens
  • Modality: Urology
  • Part Number: 10092608
  • Device Description: DORNIR MEDTECH OPUS. II UROGICAL X-RAY